Ngày đăng: 03/05/2015,08:47 | Chuyên mục: Chương trình đào tạo | Lượt xem: 3962


Khóa học “Kế toán dành cho đơn vị hành chính sự nghiệp”

symbicort inhaler cost

symbicort generic date

metronidazol spektrum

metronidazol til hunde diagnosep-piller.website
Chương trình nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về HẠCH TOÁN KẾ TOÁN trong các đơn vị hành chính sự nghiệp. Sau khi tốt nghiệp học viên có đủ những kiến thức cần thiết để và kỹ năng thực hành ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính kế toán HCSN tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp.

 1. Mục tiêu khóa học

Các đơn vị HCSN có hệ thống rộng khắp từ trung ương đến các địa phương với hàng chục nghìn các đơn vị đầu mối hạch toán theo chế độ kế toán HCSN. Tại Thanh Hóa cũng như nhiều địa phương không nhiều cơ sở thực hiện các chương trình đào tạo bồi dưỡng kế toán HCSN, nhận thấy nhu cầu thiết yếu này, Trung tâm Đào tạo Kế toán thực tế chuyên nghiệp An Hiểu Minh đã thiết kế chương trình mới nhằm đáp ứng nhu cầu của học viên chuẩn bị được tuyển dụng làm kế toán của các đơn vị HCSN hoặc đã được tuyển dụng nhưng chưa có đủ kiến thực về kế toán HCSN.

Khóa được thiết kế linh hoạt nhằm tạo điều kiện cho học viên về thời gian và phương thức học tập thuận tiện nhất. Khóa học “Kế toán dành cho đơn vị hành chính sự nghiệp” chắc chắn cung cấp cho học viên những kiến thức cần thiết, bổ ích cho công việc.

2. Đối tượng tham gia

- Những người đang hoặc sẽ làm việc trong các đơn vị hành chính sự nghiệp như: Các cơ quan nhà nước,  đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, ban quản lý dự án, bệnh viện, trường học hiện đang được tài trợ bởi NSNN… có nhu cầu làm công tác kế toán.

- Học viên đã tốt nghiệp phổ thông trung học, sinh viên đang học hoặc đã tốt nghiệp ở các trường đại học, cao đẳng có nhu cầu học kế toán hành chính sự nghiệp.

- Học viên đã biết kế toán doanh nghiệp nay có nhu cầu chuyển đổi sang kế toán Hành chính – Sự nghiệp.

3. Nội dung khóa học:

3.1. Kế toán Hành chính sự nghiệp

Chương 1. Tổng quan về kế toán trong các đơn vị HCSN

1.1. Bản chất, chức năng, vai trò, nhiệm vụ của kế toán

1.2. Đối tượng của kế toán

1.3. Các phương pháp kê toán

1.4. Các hình thức tổ chức sổ kế toán

Chương 2. Kế toán tiền, nguyên vật liệu, sản phẩm hàng hóa, tài sản cố định và các khoản đầu tư tài chính

2.1. Kế toán tiền, đầu tư tài chính ngắn hạn

2.2. Kế toán nguyên vật liệu, sản phẩm, hàng hóa,

2.3. Kế toán tài sản cố định, đầu tư tài chính dài hạn

Chương 3. Kế toán các khoản thanh toán

3.1. Kế toán các khoản phải thu

3.2. Kế toán các khoản phải trả

Chương 4. Kế toán các khoản thu chi, nguồn kinh phí, nguồn vốn, quỹ

4.1. Kế toán thu, chi hành chính sự nghiệp

4.2. Kế toán thu, chi các hoạt động kinh doanh

4.3. Kế toán thu, chi khác

Chương 5. Lập báo cáo tài chính

fiogf49gjkf0d

e: 13.5pt">5.1. Bảng cân đối kế toán

5.2. Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng

5.3. Báo cáo thu chi hoạt động sự nghiệp và  hoạt động kinh doanh

5.4. Báo cáo tăng giảm tài sản cố định

5.5. báo cáo kinh phí chưa sử dụng đã quyết toán năm trước chuyển sang

5.6. Thuyết minh

fiogf49gjkf0d
báo cáo tài chính

3.2. Thực hành ghi sổ Kế toán Hành chính sự nghiệp:

Bài 1: Bài tập thực hành với đơn vị Hành chính sự nghiệp theo hình thức nhật ký chung bằng các chứng từ thật của đơn vị

1- Kiểm tra phân loại chứng từ

2- Hướng dẫn viết phiếu thu, chi, phiếu xuất, nhập kho, lập hoá đơn bán hàng, khế ước vay.....

fiogf49gjkf0d