Ngày đăng: 15/05/2016,09:04 | Chuyên mục: Trao đổi nghiệp vụ | Lượt xem: 2016


TỔNG HỢP CÁC HÀM CẦN PHẢI BIẾT TRONG EXCEL
Kế toán An Hiểu Minh giới thiệu với các bạn một số hàm Excel bạn cần biết.

* CÁC HÀM EXCEL DÒ TÌM VÀ THAM CHIẾU - LOOKUP FUNCTIONS

- HLOOKUP (lookup_value, table_array, row_index_num, range_lookup) : Dò tìm một cột chứa giá trị cần tìm ở hàng đầu tiên (trên cùng) của một bảng dữ liệu, nếu tìm thấy, sẽ tìm tiếp trong cột này, và sẽ lấy giá trị ở hàng đã chỉ định trước

- INDEX (reference, row_num, column_num, area_num) : Tìm một giá trị trong một bảng (hoặc một mảng) nếu biết vị trí của nó trong bảng (hoặc mảng) này, dựa vào số thứ tự hàng và số thứ tự cột

- MATCH (lookup_value, lookup_array, match_type) : Trả về vị trí của một giá trị trong một dãy giá trị

- OFFSET (reference, rows, cols, height, width) : Trả về tham chiếu đến một vùng nào đó, bắt đầu từ một ô, hoặc một dãy ô, với một khoảng cách được chỉ định

- ROW (reference) : Trả về số thứ tự dòng của ô đầu tiên ở góc trên bên trái của vùng tham chiếu

- ROWS (reference) : Trả về số dòng của vùng tham chiếu

- TRANSPOSE (array) : Chuyển một vùng dữ liệu ngang thàng dọc và ngược lại (luôn được nhập ở dạng công thức mảng)

- VLOOKUP (lookup_value, table_array, col_index_num, range_lookup) : Dò tìm một hàng (row) chứa giá trị cần tìm ở cột đầu tiên (bên trái) của một bảng dữ liệu, nếu tìm thấy, sẽ tìm tiếp trong hàng này, và sẽ lấy giá trị ở cột đã chỉ định trước.

* CÁC HÀM EXCEL LUẬN LÝ - LOGICAL FUNCTION

- AND (logical1, logical2, ...) : Trả về TRUE nếu tất cả các đối số là TRUE, trả về FALSE nếu một hay nhiều đối số là FALSE

- IF (logical_test, value_if_true, value_if_false) : Dùng để kiểm tra điều kiện theo giá trị và c

fiogf49gjkf0d
ông thức

- NOT (logical) : Đảo ngược giá trị của các đối số

- OR (logical1, logical2, ...) : Trả về TRUE nếu một hay nhiều đối số là TRUE, trả về FALSE nếu tất cả các đối số là FALSE

- FALSE() và TRUE(): Có thể nhập trực tiếp FALSE hoặc TRUE vào trong công thức, Excel sẽ hiểu đó là một biểu thức có

fiogf49gjkf0d
giá trị FALSE hoặc TRUE mà không cần dùng đến cú pháp của hai hàm này

* CÁC HÀM EXCEL THÔNG TIN - INFORMATION FUNCTIONS

- CELL (info_type, reference) : Lấy

edf40wrjww2tblNews:NewsNoiDung7
fiogf49gjkf0d
thông tin về định dạng, vị trí hay nội dung của ô ở góc trên bên trái trong một tham chiếu

- ERROR.TYPE (error_val ) : Trả về một con số tương ứng với một trong các trị lỗi trong Excel hoặc trả về # nếu không có lỗi

- INFO (info_text) : Trả về thông tin của môi trường hoạt động lúc đang làm việc với MS Excel

fiogf49gjkf0d

="color:#1D2129">- IS... (value) : Gồm các hàm: ISBLANK, ISERR, ISERROR, ISLOGICAL, ISNA, ISNONTEXT, ISNUMBER, ISREF, ISTEXT. Dùng để kiểm tra dữ liệu trong Excel, Tất cả đều trả về giá trị TRUE nếu kiểm tra thấy đúng và FALSE nếu kiểm tra thấy sai

- ISEVEN (number) : Trả về TRUE nếu number là số chẵn, FALSE nếu number là số lẻ

- ISODD (number) : Trả về TRUE nếu number là số lẻ, FALSE nếu number là số chẵn

fiogf49gjkf0d