Ngày đăng: 06/05/2015,20:39 | Chuyên mục: Hỗ trợ Doanh nghiệp | Lượt xem: 6288


Hoàn thiện sổ sách và Báo cáo tài chính

melatonin and weed

melatonin and weed safe blogin.fulltimejobs.com
Áp dụng đối với những doanh nghiệp không sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của An Hiểu Minh và có nhu cầu hoàn thiện lại hệ thống kế toán trong một hoặc nhiều năm tài chính.

Nội dung dịch vụ 
- Kiểm tra rà soát lại toàn bộ hiện trạng hệ thống kế toán của doanh nghiệp 
- Tư vấn điều chỉnh, cân đối số liệu chứng từ kế toán, doanh thu, lãi lỗ 
- Tư vấn xử lý các vấn đề sai phạm về thuế 
- Nhập lại số liệu kế toán của cả năm, phân bổ hoạch toán theo đúng chuẩn mực 
- Lập toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán 
- Lập báo cáo tài chính năm 
- Đại diện doanh nghiệp giải trình hồ sơ quyết toán năm 

Chi tiết: 
1. Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hiện trạng hệ thống kế toán của Doanh nghiệp, tư vấn điều chỉnh các sai phạm về 
fiogf49gjkf0d

ustify; background-color: #ffffff;">thuế 
- Kiểm tra lại chứng từ gốc so với tờ khai thuế GTGT hàng tháng để phát hiện thiếu sót. 
- Điều chỉnh, bổ sung các chứng từ kế toán chặ
fiogf49gjkf0d
t chẽ với chứng từ gốc. 

- Tư vấn, xử lý các tình huống tồn đọng của chứng từ: như mất chứng từ, chứng từ không hợp lệ.... 
- Cân đối số liệu chứng từ kế to
fiogf49gjkf0d
án, doanh thu lãi lỗ 

2. Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán, lập Báo cáo tài chính 
- Nhập lại số liệu kế toán của cả năm, phân bổ hạch toán
fiogf49gjkf0d
theo đúng chuẩn mực. 

- Lập toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán 
- Lập báo cáo tài chính năm 
fiogf49gjkf0d