Ngày đăng: 07/05/2015,11:35 | Chuyên mục: Văn bản mới | Lượt xem: 1800


Doanh nghiệp nước ngoài phải báo cáo tình hình tuyển dụng lao động Việt Nam

naltrexone buy online canada

buy naltrexone

low dose naltrexone buy

buy naltrexone no prescription
Ngày 22/04/2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 16/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Theo quy định tại Thông tư này, trước ngày 10/06 và ngày 10/12 hàng năm, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam phải báo cáo 06 tháng và hàng năm về tình hình tuyển dụng, sử dụng người lao động Việt Nam cho tổ chức có thẩm quyền quản lý người lao động Việt Nam được Bộ Ngoại giao giao, ủy quyền hoặc gửi về Trung tâm dịch vụ việc làm có thẩm quyền theo quy định. 

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cụ thể mẫu phiếu đăng ký dự tuyển lao động; bao gồm các nội dung cơ bản như: Họ tên, số chứng minh nhân dân của người dự tuyển; địa chỉ; trình độ chuyên môn, ngoại ngữ; quá trình đào tạo và quá trình làm việc... Người đăng ký d
fiogf49gjkf0d
ự tuyển phải thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản của hợp đồng lao động đã ký kết; thực hiện đầy đủ các quy định của tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ
fiogf49gjkf0d
chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam đã giới thiệu đến làm việc. Trường hợp vi phạm, sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại gây ra theo quy định của pháp luật.

fiogf49gjkf0d

" style="margin: 10pt 0in 0pt; color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: small; text-align: justify; background-color: #ffffff;">Thông tư này c&
fiogf49gjkf0d
#243; hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/06/2015.

fiogf49gjkf0d

ground-color: #ffffff;">